Conditional COP - 2
Detective
Creators
Producers:
Sergey Shcheglov, Yuri Shalimov, Marina Belova
Director:
Andrey Korshunov
Photography director(s):
Fyodor Ordovsky, Pavel Kiselev, Mikhail Klyuev
scriptwritter(s):
Igor Bednykh
Cast:
Denis Rozhkov, Anastasia Tyunina, Alexey Nilov, Sergey Koshonin, Yegor Bakulin and others.